Previous 1982 Shimano Catalogue Next

18

Harris Cyclery, West Newton Massachusetts

https://www.sheldonbrown.com/shimano1982