Previous 1982 Shimano Catalogue Next

08

Harris Cyclery, West Newton Massachusetts

https://www.sheldonbrown.com/shimano1982